درباره ما

درباره ما

مدیر آموزشگاه هستید و میخواید آموزشگاه و دوره هاتـون و به دیگران معرفی کنید؟
یا دانشجو و هنرجو هستید و دنبال آموزشگاه برتـر و کلاس های آموزشـی میگردیـد؟
بانک اطلاعاتی آموزشگاه ها ، با هدف کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش، ایجاد رقابت بین آموزشگاه ها، توسعه کسب و کار آنها و همچنین سهولت دسترسی اساتید و هنرآموزان به آموزشگاه و دوره های مد نظر خود طراحی و پیاده سازی گردیده است